Använda allmän/offentlig plats

Vill du exempelvis ordna ett evenemang, ställa en container på trottoaren eller gräva på kommunal mark? Då behöver du olika söka tillstånd. Det gör du här.

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller ett torg, det vill säga en plats som ofta används av allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen men kan även vara privatägd.

Det finns möjlighet för privatpersoner, föreningar och företag att använda kommunens mark. Det kan handla om evenemang, uteserveringar, torghandel och byggavstängning då marken behöver användas för byggnadsställningar, containrar eller upplag. Om du vill använda kommunens mark finns det riktlinjer för hur den får användas och du behöver söka tillstånd. Du får betala hyra till kommunen för den mark som du ska använda.

Gräva i kommunal mark

Det krävs lov/tillstånd för att gräva eller borra i kommunal mark.

 • Du behöver skicka in anmälan via e-tjänsten minst två veckor innan arbetet ska starta. Du får inte påbörja arbetet innan grävtillståndet är klart. Handläggningen av ansökan kostar inget.
 • När du är klar med grävarbetet ska du göra en klaranmälan via samma e-tjänst. När du avslutat ditt tillstånd återställer kommunen marken och fakturerar enligt gällande taxa.
 • Du ska också ansöka om ledningsanvisning via ledningskollen.se eftersom att det kan finnas ledningar och kablar i marken.
 • Tänk på att du kan behöva andra tillstånd som strandskyddsdispens, marklov och vattenskyddsföreskrifter innan du påbörjar arbetet.
 • Grävningen måste avbrytas omedelbart om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Länsstyrelsen ska kontaktas vid fornlämningar och Vara kommun vid markföroreningar.
 • När du skickar in din ansökan ska du också bifoga en blankett som finns i e-tjänsten.

Ledningskollen Länk till annan webbplats.

Skapa en Trafikanordningsplan

Om du vill använda eller behöver blockera kommunala gator, gång- och cykelvägar eller trottoarer för att utföra ett arbete eller genomföra ett evenemang måste du ta fram en trafikanordningsplan, TA-plan. Den visar hur gång-, cykel och fordonstrafik ska avspärras och istället ledas förbi platsen. I ansökan ska du skicka med en ritning över hur vägmärken och avstängningsordningar kommer att placeras.

Handläggningstiden är normalt fem arbetsdagar men kan ta längre tid om ritningen behöver ändras. TA-Planen måste vara godkänd av Vara kommun innan arbetet får påbörjas.

Handläggningen av ansökan kostar inget.

När du skickar in din ansökan ska du också bifoga en blankett som finns i e-tjänsten.

Sök tillstånd från polisen

För att använda offentlig plats behövs tillstånd från polisen. Orsaken är att polisen ska kunna bevaka ordning, trafik och säkerhet för allmänheten.

Du ansöker via polisens webbplats. Polisen tar ut en avgift för ansökan.

När behöver du tillstånd?

Figuren illustrerar när de du behöver de olika tillstånden.

 • För evenemang i park behöver du polistillstånd
 • För evenemang på gata eller för byggställning behöver du polistillstånd och TA-plan
 • Vid kortvarigt (< 2 timmar) fönsterbyte behöver du en TA-plan men inte polistillstånd
 • När du ska förlägga ledning i gata behöver du en TA-plan och grävtillstånd
 • När du ska förlägga ledning i kommunens tomtmark behöver du grävtillstånd
Illustration som visar när de olika tillstånden behövs.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?