Lotteritillstånd

Här kan ni som driver en ideell förening läsa om hur ni ansöker och registrerar er för ett kommunalt lotteri.

Vad ska vara med i ansökan om registrering?

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering.
 • Uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
 • Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer, ordförande, kassör och sekreterare.

En registrering kostar 400 kronor.

Vem beviljas en registrering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Vilka krav finns det på lotteriet?

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte hållas online.

Får vi ha flera lotterier?

Ja, föreningen kan ha flera lotterier i en registrering. En registrering gäller i fem år.

Vilka regler gäller för prissättning och vinster?

Den totala omsättningen för samtliga lotterier inom registreringen får inte uppgå till över 33 1/3 prisbasbelopp inom de fem åren som registreringen gäller. Prisbasbeloppet är 57 300 kronor (2024), så den totala summan för registreringsperioden på fem år är 1 909 809 kronor

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet. Säljer du exempelvis lotter för 1000 kronor så ska vinsternas värde vara minst 350 kronor och högst 500 kronor.

Består vinsten av kontanter får den inte överstiga ett prisbasbelopp.

Lotterikontrollant

För varje registrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanten är en privatperson som fått anmäla intresse när vi sökt kontrollanter. Det är miljö- och byggnadsnämnden som utser hen.

Kontrollantens uppgift är att:

 • Godkänna varje lotteri innan föreningen köper in lotter och vinster.
 • Närvara vid dragningen och underteckna lotteriredovisningen.

Arvode till lotterikontrollanten

Du som lotterikontrollant får ett arvode för din insats. Arvodet betalas av föreningen till kommunen som i sin tur betalar ut det till dig. Arvodet är tre procent av det beräknade insatsbeloppet per lotteri, dock maximalt 2 500 kronor per lotteri.

Rapport om start av lotteri

Inför varje lotteri ska föreningen fylla i en rapport om start och lämna till kontrollanten.

Redovisning av avslutat lotteri

Efter varje lotteri ska ni fylla i en redovisning av lotteriet och lämna till kontrollanten.

Senast två månader efter sista försäljningsdag, eller den 15 februari för samtliga lotterier som anordnats under föregående kalenderår, ska ni ha lämnat redovisningen till er lotterikontrollant.

Lotterier som inte kräver registrering

Ni som ideell förening eller trossamfund kan anordna lotterier utan registrering. Det gäller följande lotterier:

 • Lotterier som endast hålls inom kommunen i samband med en tillställning som föreningen själv anordnar eller deltar i. Det kan till exempel vara en föreningsaktivitet eller teaterföreställning.
 • Lotterier i samband med bingospel som föreningen anordnar.

Dessutom gäller följande:

 • Lottpriset får vara högst 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 14 kronor.
 • Vinsterna får bara vara varor.
 • Högsta vinstens värde får vara högst 1/6 prisbasbelopp, cirka 8 750 kronor.

Är ni inte en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, utan till exempel en privatperson eller ett företag, gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpriset får vara högst 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 13 kronor.
 • Vinsterna får enbart vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 av ett prisbasbelopp, cirka 955 kronor.
 • Lotteriet ska hållas inom kommunen i samband med antingen
  • en offentlig nöjestillställning
  • en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen ska vara så stor att det finns ett tillstånd från polisen att anodna tillställningen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?